Thumbnails

افزونه بازسازی تصویر شاخص وردپرس Regenerate Thumbnails

افزونه بازسازی تصویر شاخص وردپرس Regenerate Thumbnails

یکی از اقداماتی که پس از تغییر قالب وردپرس باید انجام دهید بازسازی تصویر شاخص وردپرس است. منظور از بازسازی، تغییر اندازه و ابعاد تصاویر شاخص مطابق با ابعاد تعریف شده در پوسته جدید است، برای اینکار چندین افزونه کاربردی وجود دارد که براحتی تصاویر شاخص قبلی را برای استفاده در قالب جدید تغییر اندازه